Business intelligence

Asiakkaiden – heidän toiveidensa, arvojensa ja ongelmiensa – tunteminen on menestyksekkään liiketoiminnan perusta. Tunnetko sinä asiakkaasi?

Digitalisaatio, kehittyvät teknologiat ja kuluttajien nopeasti muuttuvat vaatimukset asettavat tuotteiden ja palveluiden kehitykselle uusia haasteita ja toisaalta myös monipuolisia mahdollisuuksia. Yhä vaativammassa kilpailuympäristössä asiakkaat vaativat entistä henkilökohtaisempia ja personoidumpia palveluita ajasta ja paikasta riippumatta. Näin ollen syvällinen asiakastuntemus ja tietoon perustuvat liiketoimintapäätökset ovat kilpailuetuja, joiden merkitys vain korostuu tulevaisuudessa.

Asiakastiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä on oltava koko ajan tehokkaampi ja keskityttävä juuri oikeisiin asioihin. Näin asiakaskokemusta määrittäviä osa-alueita voidaan ymmärtää entistä syvällisemmin. Vain ajantasaisen, monipuolisen ja relevantin tiedon avulla asiakkaille voidaan tarjota suurin mahdollinen hyöty.

Tiedon kerääminen ja varastointi

Pilvipalvelut mahdollistavat tiedon kustannustehokkaan keräämisen ja varastoinnin. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi yrityksen omista web- ja mobiilisovelluksista, IoT-laitteilta tai julkisista ja kaupallisista tietolähteistä. Kun kaikki tarvittava tieto kerätään yhteen paikkaan, on mahdollista toteuttaa älykkäitä useaan tietolähteeseen perustuvia analyysejä.

Tiedon analysointi

Analyysin tarkoituksena on muuttaa tieto älykkyydeksi. Tuloksena voi tilanteesta riippuen olla esimerkiksi asiakkaan käyttäytymiseen perustuvia asiakasryhmittelyjä, joita voidaan hyödyntää kohdennetussa markkinoinnissa. Analyysiin voidaan yhdistää tietoa useista tietolähteistä ja hahmottaa tiedosta esimerkiksi yhteneväisyyksiä, eroavaisuuksia ja poikkeuksia.

Tiedon visualisointi

Visualisoitu tieto on helpommin ymmärrettävissä. Näinpä visualisointi on yksi parhaista keinoista hahmottaa ja ymmärtää kokonaisuuksia. Tietoa visualisoimalla voidaan suuristakin tietomassoista tunnistaa mielenkiintoisia ilmiöitä, löytää korrelaatioita, sekä vertailla, järjestellä ja paikantaa tutkittavia asioita. Staattisten visualisointien lisäksi voimme luoda interaktiivisia näkymiä, jotka toimivat monipuolisesti päätöksenteon tukena.

Ota yhteyttä

Kirsi Pietilä
Business Intelligence Lead
Pekka Vuorio
Chief Consultant